Reklamační řád  

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky za jakost spotřebitelům, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 634 / 1992Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
    U všeho zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou po dobu dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
    V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost), nebo v průběhu doby podle předchozího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán v plném rozsahu, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo ne jeho bezplatnou opravu. Při odstranitelné vadě na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. Při odstranitelné vadě má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být pořádně používán jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou zľavvu z kupní ceny, nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o chybě před převzetím zboží věděl nebo pokud chybu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu v jakém ji obdržel, s výjimkou případů stanovených zákonem. Když Kupující neodstoupí od kupní smlouvy, nebo neupletní právo na dodání nové věci bez chyb, na výměnu její součástí, nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu iv případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez chyb, vyměnit její součásti, nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době, nebo by uskutečnění nápravy Kupujícímu způsobilo značné potíže.
    Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.
    Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na Kontaktní adresu Prodávajícího.
    Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebovaný zboží jeho používáním. Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na chyby způsobené nesprávným používáním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. Použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního užívání, nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší ceny Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případě podle této věty právo na přiměřenou slevu. Mírné odchylky ohledně kvality, velikosti, designu a barvy zboží jsou u ručně a řemeslně zhotovovaných produktech přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou chybu.
    Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněny neodborným používáním, či zneužitím zboží, případně nedbalostí.
    Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

    Informováním Prodávajícího telefonicky, e-mailem, nebo písemně.
    Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty, nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní obchodu.
    Duručením reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na Kontaktní adresu Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě). Při posílání je Kupující povinni zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození, nebo zničení. Ke zboží je nutné přiložit doklad o zakoupení zboží, nebo fakturu, pokud byla vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 15.2.2017

 

Pro odběr těchto informací (cca 1x do měsíce) vyplňte prosím níže Váš e-mail. Jako poděkování za Váš zájem Vám zašleme

Slevový kupón - 3 %

na Váš jednorázový nákup v e-shopu!

  • Zadáním e-mailu potvrzuji zařazení do zasílání novinek.